🎁  -10 % na váš nákup. Zľavový kód: INVENTURA. Končí o:
 
dní
 
hodín
 
min
 
sek
Viac informácií.
🎁  -10 % na váš nákup. Zľavový kód: INVENTURA. Končí o:
 
dní
 
hodín
 
min
 
sek
Viac informácií.
Po - Ne: 8:00 - 20:00
0
Prázdny

Vo svojom košíku zatiaľ nič nemáte.

 

/ Pre návštevníkov / Podmienky vernostného programu Super zoo family

Podmienky vernostného programu Super zoo family

 

I. Základné ustanovenia

 1. Vernostný program Super zoo family (ďalej tiež len „vernostný program“ alebo „program“) je dobrovoľným vernostným programom založeným a zaisťovaným spoločnosťou PLAČEK PREMIUM, s. r. o.,  IČO: 31 403 344, so sídlom Moyzesova 6, Bratislava 811 05 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 9652/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorého zmyslom je poskytovanie výhod pri predaj výrobkov a poskytovaní služieb Prevádzkovateľa tým zákazníkom Prevádzkovateľa, ktorí sú zapojení do vernostného programu.

 2. Tieto podmienky vernostného programu Super zoo family (ďalej len „Podmienky“) upravujú spôsob registrácie do vernostného programu, vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a subjektov zapojených do programu (členov/ účastníkov), ako aj spôsob ukončenia účasti v programe. Dojednania obsiahnuté v Podmienkach sa nijako nedotýkajú ustanovení Obchodných podmienok Prevádzkovateľa pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu, ktorých aktuálna verzia je uverejnená na internetových stránkach Prevádzkovateľa www.superzoo.sk.Prevádzkovateľ si vyhradzuje výhradné právo zmeny, úpravy či doplnenia Podmienok.

 3. Podmienky sú záväzné:
 • pre Prevádzkovateľa odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.superzoo.sk
 • pre účastníkov programu odo dňa ich registrácie do vernostného programu.

 

II. Členstvo vo vernostnom programe

 1. Účasť vo vernostnom programe je dobrovoľná a nie je nárokovateľná. Účastníkom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá splní podmienky stanovené Prevádzkovateľom pre vstup do programu a súhlasí s týmito Podmienkami.

 2. Účasť vzniká akceptáciou žiadosti uchádzača o prijatie (registráciu) do vernostného programu zo strany Prevádzkovateľa. Za predpokladu splnenia ostatných podmienok členstva vo vernostnom programe bude Prevádzkovateľ akceptovať iba správne vyplnenú žiadosť o registráciu do programu.

 3. Žiadosť o registráciu do vernostného programu je možné podať:
 • vyplnením registračného formulára prostredníctvom webového rozhrania Prevádzkovateľa na www.superzoo.sk („webové rozhranie Prevádzkovateľa“)
 • vyplnením registračného formulára na ktorejkoľvek z predajní Prevádzkovateľa
 • vyplnením registračného formulára v aplikácii Super zoo dostupnej v Google Play a App Store.

     4. V registračnom formulári je požadované vyplnenie nasledujúcich údajov:

 • povinných: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, adresa elektronickej pošty (e-mail), heslo pre prístup do osobného účtu<
 • dobrovoľných: firemné údaje (firma, IČO, DIČ), dátum narodenia, údaje k domácemu miláčikovi (meno, druh, rasa /poddruh, dátum narodenia)

     5. Súhlas so znením týchto Podmienok vyjadruje uchádzač o členstvo:

 • prípade žiadosti o registráciu podanej prostredníctvom webového rozhrania Prevádzkovateľa odoslaním vyplneného registračného formulára;
 • zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa (odkliknutím príslušného checkboxu) v registračnom formulári vyplňovanom prostredníctvom elektronického zariadenia na niektorej z predajní.

     6. Žiadosť o členstvo je zo strany Prevádzkovateľa akceptovaná zaslaním iniciačného e-mailu na e-mailovú adresu žiadateľa o členstvo uvedenú v žiadosti o registráciu, ktorého súčasťou bude odkaz na stiahnutie  elektronickej karty, tieto Podmienky a rovnako Informácie o spracúvaní  osobných údajov. Po doručení uvedeného iniciačného e-mailu vzniká medzi Prevádzkovateľom a žiadateľom osobitný zmluvný vzťah – zmluva o členstve v programe, ktorá sa riadi týmito Podmienkami.

     7. Člen vernostného programu je povinný riadne spravovať svoj členský účet, tj. najmä v rámci svojho členského účtu editovať iba aktuálne osobné údaje prostredníctvom webového rozhrania, aplikácie Prevádzkovateľa. Ak člen túto svoju povinnosť nesplní, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú členovi  programu či inej osobe v dôsledku nevykonania včasnej aktualizácie osobných údajov.

 

III. Členská karta

 1. Členovia vernostného programu sa voči Prevádzkovateľovi preukazujú elektronickou členskou kartou, ktorá im bola vygenerovaná v rámci procesu registrácie do programu.

 2. K žiadosti člena vernostného programu, je možné kedykoľvek po dobu trvania členstva v programe uskutočniť vydanie plastovej karty. Žiadosť je možné uplatniť na ktorejkoľvek z predajní Prevádzkovateľa, ktorých zoznam  je uvedený na www.superzoo.sk

 3. Plastová karta je vlastníctvom Prevádzkovateľa a je prenosná v rámci blízkej rodiny, nie však na tretie subjekty. Plastová karta nie je debetnou ani kreditnou kartou.

 4. Pokiaľ sa ďalej v texte spomínajú spoločne plastové karty aj elektronické karty, je používané označenie „Karta

 5. Karta oprávňuje člena programu k uplatneniu výhod vyplývajúcich z členstva v programe, tj. k nákupu Prevádzkovateľom vybraného tovaru a služieb za zvýhodnenú cenu, a to iba na území Slovenskej republiky. Karta slúži rovnako aj k registrácii jednotlivých nákupov uskutočnených účastníkom – či už na predajni alebo na e-shope Prevádzkovateľa - za účelom zlepšenia starostlivosti o zákazníka. Karta je platná  iba po dobu trvania zapojenia jej vlastníka do programu.

 6. Karta môže byť použitá iba v súlade s týmito Podmienkami. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí neoprávnené použitie Karty, je oprávnený ukončiť členstvo príslušného účastníka v programe a zneplatniť Kartu bez zbytočného odkladu. Za neoprávnené použitie Karty sa považuje najmä poskytnutie Karty tretím osobám.

 7. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia či zničenia plastovej karty, ako aj v prípade, kedy sa účastník dozvie o možnom zneužití elektronickej karty, je účastník programu povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailu eshop@superzoo.sk či osobne na ktorejkoľvek predajni Prevádzkovateľa, ktorých zoznam je uvedený na  http://www.superzoo.sk/. Pokiaľ člen nesplní včas svoju informačnú povinnosť, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú členovi, príp. aj iným osobám v súvislosti s prípadným neoprávneným použitím Karty a zároveň člen je povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá by Prevádzkovateľovi takýmto neoprávneným použitím Karty vznikla.

 

IV. Super zoo family program

 1. Účasťou na vernostnom programe vzniká oprávnenie k nákupu Prevádzkovateľom vybraného tovaru či služieb za zvýhodnenú cenu a prípadne iné, Prevádzkovateľom na webovom rozhraní Prevádzkovateľa vyhlásené jednorazové či trvalé, benefity.

 2. Člen sa programu zúčastňuje osobne a jeho členstvo, a s tým spojené práva a členské výhody vyplývajúce z účasti v programe, je neprenosné na tretiu osobu. Za tretiu osobu nie sú považovaní účastníci blízkej rodiny člena programu. Každá fyzická osoba môže podať len jednu žiadosť o registráciu.

 3. Prevádzkovateľ má výhradné právo podľa svojho uváženia a voľby určiť výrobky a služby, ktorých predaj či poskytovanie spadá do vernostného programu. Rovnako tak si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo určiť výšku poskytnutého cenového zvýhodnenia, či inej formy benefitu, poskytnutého členom vernostného programu v prípade zakúpenia takto určených výrobkov alebo služieb.

 4. Informáciu o tom, ktorý tovar či služby sú aktuálne ponúkané za zvýhodnené ceny, prípadne iné formy benefitov poskytovaných v danom období Prevádzkovateľom, ako aj rozsah zvýhodnenia Prevádzkovateľ uvedie 

 

 • na webovom rozhraní Prevádzkovateľa
 • na predajniach Prevádzkovateľa, alebo
 • v aplikácii Prevádzkovateľa

 

      5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku cenového zvýhodnenia, či formu iného, než cenového, zvýhodnenia poskytovaného členovi programu  alebo ich úplne zrušiť.

 

      6. Žiadne ponuky (zľavy a výhody) určené členovi programu nemôžu byť sčítané alebo kombinované, pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí inak.

 

V. Zrušenie členstva v programe, ukončenie vernostného programu

 1. V prípade, keď:
 • vyjde najavo, že člen programu akýmkoľvek spôsobom zneužil mechanizmus a výhody členstva vo vernostnom programe
 • vyjde najavo, že člen programu sa dopustil iného závažného či opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z týchto podmienok

     2. V prípade, keď Prevádzkovateľ zistí, že došlo k úmrtiu člena vernostného programu, zruší jeho členský účet. Členstvo v programe neprechádza na prípadných dedičov. Táto skutočnosť sa nijak nedotýka prípadne nevysporiadaných pohľadávok po zomretom členovi vernostného programu, ktoré podliehajú vysporiadaniu v rámci dedičského konania.

     3. Člen programu je oprávnený kedykoľvek podať žiadosť o zrušenie svojej účasti v programe, a to zaslaním žiadosti o zrušenie členského účtu na e-mail eshop@superzoo.sk. Na základe takto podanej žiadosti bude účet zo strany Prevádzkovateľa zrušený a potvrdenie o zrušení bude účastníkovi zaslané na e-mail, z ktorého podal žiadosť o zrušenie účtu. Za účelom overenia identity žiadateľa môže byť zo strany Prevádzkovateľa požadované heslo k osobnému účtu člena.

     4. Držiteľ Karty, ktorého členstvo vo vernostnom programe bolo zrušené, stráca nárok na všetky výhody plynúce z členstva vo vernostnom programe.

     5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť s okamžitou platnosťou činnosť programu Super zoo family. Prevádzkovateľ bude o pozastavení alebo ukončení činnosti programu Super zoo family informovať vo svojich predajniach, ako aj uverejnením na internetovej stránke www.superzoo.sk , rozoslaním informačného e-mailu na e-mailové adresy účastníkov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle www.superzoo.sk, uverejnené v dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 2. Prevádzkovateľ týmto rekapituluje, že v súvislosti so zmenou vernostného programu došlo s účinnosťou k 1.03.2023 k zrušeniu vernostných programov Ontario, Prospera Plus, pričom predmetné vernostné karty je možné uplatniť najneskôr do 30.6.2023 nasledujúcimi spôsobmi:
 • pri predložení nekompletnej vernostnej karty Ontario 5+1 zdarma a Prospera Plus 5+1 zdarma bude  za každý nákup na vernostnej karte odpočítaná zľava 20 % z nákupu ďalšieho balenia krmiva zodpovedajúceho krmivu, za ktoré boli získané zápisy do vernostnej karty;

      3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovený týchto Podmienok, pokiaľ to nie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

      4. Tieto Podmienky vernostného programu Super zoo family verzia 1/2023 nadobúdajú účinnosť od 1.3.2023.

 

V Šamoríne, dňa 1.3.2023

PLAČEK PREMIUM, s.r.o.