Výpredaj viac info

Po - Ne: 9:00 - 19:00
0
Prázdny

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

/ Ochrana osobných údajov / Informácia o spracúvaní osobných údajov skrátená verzia

Informácia o spracúvaní osobných údajov skrátená verzia

INFORMÁCIA O SPRAVÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR")
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
spoločnosti PLAČEK PREMIUM, s.r.o.,
IČO: 31 403 344,
so sídlom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
 
 

Definícia niektorých základných pojmov, ktoré by ste mali poznať:

GDPR – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (General Data Protection Regulation) - nariadenie upravujúce oblasť ochrany osobných údajov;
 
 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodní společnost PLAČEK PREMIUM, s.r.o., se sídlem IČO: 31 403 344, so sídlom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, telefonní kontakt: 02 334 566 18 e- mail: eshop@superzoo.sk (dále takové jen " Prevádzkovateľ").
 

Aké vaše osobné údaje budú spracúvané, ako aj odkiaľ vaše osobné údaje získavame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme vám mohli efektívne ponúkať a predávať naše produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a aby sme prípadne chránili naše záujmy. V závislosti od účelu spracúvania spracúvame vaše identifikačné a adresné údaje, údaje o tovare, ktoré u nás dopytujete, údaje z našej vzájomnej komunikácie a interakcie, profilové údaje a prípadne ďalšie údaje tak, aby okruh týchto údajov bol vždy primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame. 
 
Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od vás pri založenia nášho vzájomného zmluvného vzťahu, pretože poskytnutie určitých osobných údajov je zvyčajne predpokladom pre to, aby sme mohli plniť vaše požiadavky na nás - najčastejšie dodanie tovaru, zriadenie a správa užívateľského účtu, účtu v klube chovateľov, apod. v niektorých prípadoch získavame údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, napr. z obchodného registra alebo živnostenského registra (typicky v prípade fungovania B2B systému).
 
Rovnako tak získavame osobné údaje nepriamo v rámci našej vzájomnej komunikácie, pričom v závislosti na vašom postavení voči nám sú tieto údaje viac či menej konkrétne - napr. keď navštívite naše stránky, prihlásite sa do vášho užívateľského účtu, vykonávate objednávku alebo iné úkony, automaticky odosielate IP adresu svojho počítača a my tak zistíme číslo siete a podsiete, v ktorej sa nachádza váš počítač.
 
 

Poskytujete vaše osobné údaje dobrovoľne, alebo je to vaša povinnosť?

Osobné údaje poskytujete dobrovoľne. S ohľadom na náš vzájomný zmluvný vzťah je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné. Na druhú stranu však majte na pamäti, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutným predpokladom nadviazania nášho vzájomného vzťahu a nemôžeme bez nich uzatvoriť kúpnu zmluvu, nemôžeme vám zriadiť užívateľský účet, atď., Skrátka nemôžeme náš vzťah založiť ani ho rozvíjať.
 

Na aké účely vaše osobné údaje spracúvame a na základe akých zákonných dôvodov?

Spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu
 
Ak je vašich osobných údajov potreba k realizácii zmluvného vzťahu, alebo ak nám právne predpisy ukladajú plnenie povinností priamo spojených so spracúvaním osobných údajov, prípadne ak je spracúvanie osobných údajov vedené naším oprávneným záujmom (a v niektorých prípadoch ďalších, ktoré sa však v našom prípade neuplatní), nie je k takémuto spracúvaniu osobných údajov treba vášho súhlasu
 
Zároveň, ak nám také osobné údaje neoznámite, nemôžeme vám poskytnúť vami dopytovaný tovar (typicky objednávky cez e-shop), alebo služby (typicky založenie používateľského účtu).
 
 
Spracúvanie osobných údajov s vaším súhlasom
 
V prípadoch, ktoré nie sú pokryté iným zákonným dôvodom spracúvania, môžeme spracúvať vaše osobné údaje len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom tak napríklad môžeme spracúvať osobné údaje potrebné k marketingovému spracúvaniu, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracúvania vrátane profilovania (okrem zasielania obchodných oznámení (newsletterov), ktorých zasielanie ako forma priameho marketingu je v súlade s naším oprávneným záujmom, pozri vyššie), ktoré nám skrze bližšie poznanie vašich predstáv o dopytovaných produktoch a vašich potrieb vo vzťahu k nami ponúkanému tovaru, umožní lepšie prispôsobenie našej ponuky a skvalitnenie našich služieb.
 
Poskytnutie súhlasu je vecou dobrovoľného rozhodnutia a jeho neposkytnutie pre vás nemá a nebude mať žiadne negatívne dôsledky. 
 

Po akú dobu budú vaše osobné údaje uchovávané?

 
Doba spracúvania osobných údajov závisí od účelu ich spracúvania a v závislosti na zákonnom dôvodu spracúvania, tj. plnenie zmluvných záväzkov či zákonnej povinnosti, alebo pre prípad oprávneného záujmu správcu, alebo potom na základe vášho súhlasu.
 
 

Akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracúvané a kým, komu budú osobné údaje sprístupnené?

 
Vaše osobné údaje spracúvame v závislosti od účelu spracúvania manuálne aj automaticky prostredníctvom našich zamestnancov a ďalej prostredníctvom nami na základe písomnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov poverených sprostredkovateľov (a ich zamestnancov). Na plnenie povinností vyplývajúcich zo spracúvania osobných údajov sú tak vaše osobné údaje sprístupnené všetkým našim sprostredkovateľom, a to vždy v miere potrebnej pre naplnenie účelu spracúvania.
 
 

Aké máte pri spracúvaniu osobných údajov práva?

 
Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Máte právo na prístup k vašim údajom, právo na vysvetlenie, právo podať námietku proti spracúvaniu, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracúvanie nie je v poriadku. Tiež môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 
Ak máte otázky, píšte na eshop@superzoo.sk