Po - Ne: 8:00 - 20:00
0
Prázdny

Vo svojom košíku zatiaľ nič nemáte.

 

/ GDPR

GDPR

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM – SUPER ZOO

Prevádzkovateľ si Vám týmto dovoľuje poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pri monitorovaní priestorov predajne Super zoo kamerovým systémom, najmä o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako„Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť PLAČEK PREMIUM, s.r.o., so sídlom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 31 403 344, zapísané v OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 9652/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov kontaktovať písomne alebo osobne na adrese jeho sídla: Moyzesova 6, 811 05 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@superzoo.sk.

Informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom kamerového systému a o Vašich právach ako dotknutej osoby sú zverejnené aj na webovej stránke Prevádzkovateľa: www.superzoo.sk (v pätičke webovej stránky).

 

2. NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom kamerového systému na nasledujúci účel: Ochrana majetku Prevádzkovateľa, ochrana zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, predchádzanie protiprávnym konaniam v monitorovaných priestoroch a ich odhaľovanie v prípade ich výskytu. Monitorovanými priestormi sú: priestory vstupu do predajní Super zoo (vrátane priestoru pred vstupnými dverami v nevyhnutnom rozsahu) a vnútorné priestory predajní Super zoo (každá predajňa Super zoo, ktorá je monitorovaná kamerovým systémom, je na vstupe zreteľne označená, že v nej k monitorovaniu prichádza).

Právny základom vyššie uvedeného spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v potrebe Prevádzkovateľa zabezpečiť:

- dostatočne účinnú ochranu majetku Prevádzkovateľa a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch,

- preventívny prostriedok na predchádzanie výskytu prípadných protiprávnych konaní, ku ktorým môže v monitorovaných priestoroch dôjsť, a to tak vo vzťahu k majetku         Prevádzkovateľa, ako aj k majetku návštevníkov predajne (dotknutých osôb) a

- prostriedok na objasnenie protiprávneho konania (vrátane identifikácie páchateľa) v prípade, ak sa protiprávne konania v monitorovanom priestore vyskytnú

Na vyššie uvedený účel spracúvania spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy zachytené kamerovým systémom. Kamerový systém nezaznamenáva zvuk.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je Prevádzkovateľom stanovená na 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu z kamerového systému.

Vaše osobné údaje tak budú automaticky vymazané po uplynutí vyššie uvedenej lehoty okrem prípadov, kedy bude, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, príslušná časť záznamu z kamerového systému vystrihnutá a odovzdaná orgánom príslušným na riešenie trestných činov alebo priestupkov (orgánom policajného zboru alebo mestskej polícii) alebo súdom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Za účelom zabezpečenia primeranej ochrany spracúvaných osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušné bezpečnostné opatrenia na organizačnej aj technickej úrovni (napr. prístup k záznamom z kamerového systému má iba vopred obmedzený okruh oprávnených osôb, server kamerového systému je zabezpečený prostredníctvom prvkov softvérovej bezpečnosti a bezpečne umiestnený).

 

3. AKÉ SUBJEKTY MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Prístup k záznamom z kamerového systému má iba vopred určený okruh oprávnených osôb Prevádzkovateľa.V prípade, ak dôjde k výskytu protiprávneho konania v monitorovaných priestoroch, príslušná časť záznamu z kamerového systému môže byť v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. Trestný zákon) poskytnutá orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo orgánom príslušným na riešenie priestupkov (napr. mestská polícia).

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú Prevádzkovateľom poskytované do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nespracúva profilovaním alebo inou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, na základe ktorého by prichádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

4. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  • Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob

  • Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

  • Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

  • Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

  • Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
    webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  • PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerového systému. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

  •  

5. PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.1. 2022

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať.